جناب اقای حسن صادقی  دانشی مرد 
فعال و بی بدیل    سلام 
قبو لی سر کار خانم مهری عصری به 
دوره ی دکترای  پی  اچ  دی  ادبیات 
فارسی در دا نشگاه علا مه طبا طبا یی 
موجب نها یت شا د ما نی و خر سندی 
بنده گر دید ارزو ی دیر ینه و اکنو نم 
بوده و هست که خدای تعا لی را هگشا ی 
تر قی و پیشرفت فر زندان خرد مند 
و دا نش اند وز فر یمان بسو ی کمال و 
تعا لی باشد که البته هست خدای را 
به اعطای اینهمه نعمت شا کرم 
خوا هشمند م در صورت امکان مراتب 
تبر یک و شاد مانی بند ه را به سر کار 
خانم دکتر مهری عصری ابلاغ فر ما یید 
مو فقیت و کمال مطلوب همه ی شما 
عز یز ان ارزوی من است 
محمد علی فخر ا یی

منبع : اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان |تبریک
برچسب ها : مهری عصری